Bắt Đầu Kế Thừa Tông Môn, Đệ Tử Tất Cả Đều Là Người Chơi (Khai Cục Kế Thừa Tông Môn, Đệ Tử Toàn Thị Ngoạn Gia) - 开局继承宗门, 弟子全是玩家

Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Bắt Đầu Kế Thừa Tông Môn, Đệ Tử Tất Cả Đều Là Người Chơi (Khai Cục Kế Thừa Tông Môn, Đệ Tử Toàn Thị Ngoạn Gia) - 开局继承宗门, 弟子全是玩家

Bắt đầu kế thừa Tinh Đấu phái, đệ tử chỉ có ít ỏi hai người, còn đều là tu hành phế vật. Ngay khi Lâm Túc cảm thấy mình sắp xong đời thì hệ thống thức tỉnh. Lâm Túc phát hiện mình có thể từ Lam Tinh lấy hình thức trò chơi triệu hoán đệ tử!
Đệ tử thân thể đều là số liệu, chỉ cần thanh máu không rỗng, liền vĩnh viễn không chết. Ngoại trừ một số lúc sẽ phát bệnh, hình như không có gì không tốt.
Chúc mừng tông chủ triệu hoán đệ tử hai người. "Chúc mừng tông chủ đổi lấy truyền công đại điện.
Ngộ tính của đệ tử tăng lên 20%. "Chúc mừng tông chủ đổi Thiên Linh căn, xin lựa chọn chúc phúc đệ tử."
"Chúc mừng tông chủ đổi một tòa ngoại môn đại điện, đệ tử của ngài có thể tiếp nhận nhiệm vụ tông môn." Chúc mừng tông chủ đổi nội môn..

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
1 2 2
1 2 2
Bình luận Facebook
Tâm Tâm Chi Hỏa Tác phẩm: 2
DMCA.com Protection Status